Marianaramadhani's Blog

Pilanduk Lawan Batantan

pada Agustus 18, 2011

Pilanduk nitu, biar awaknya pina halus, tagal inya bigas bangat, batisnya mahing, laju bangat amun bukah saling lajangan. Satumat-tumat inya mancapil-capil. Nang dikatujuinya mancapil ka atas balamika, limbah inya sudah kanyang makan buah kujajing.

Wayah nitu ari masih baisukan, pilanduk nang saikung nitu duduk mancungkung di atas balamika. Parutnya sudah kanyang habis makan buah kujajing nang ada tumbuh di pinggir taluk batang banyu. Inya ari wayah baisukan, banyakai binatang lain nang malibas di situ mancari makan. Kada lawas limbah pilanduk duduk diatas balamika nitu, malibas di situ saikung kasisiur ganal.

Kasisiur nitu matanya bulat ganal kaya biji jagung, mancirunung takana sinar matahari. Halarnya libar, lawan buntutnya panjang babalang hirang.

Sakalinya pilanduk nitu maliat nang kasisiur rahatan malibas di parak balamika, balalu dirawanya:

“Uuu, Kasisiur, handak ka mana ikam pina manggagas laju tarabang?”. Kasisiur nang dikiau nitu maningau lawan pilanduk nang marawa diinya.

“Handak ka padang kumpai di supanggal nitu. Disitu rahat lalat gasan makananku”, ujar kasisiur manyahuti.

“Kasia dahulu. Aku ada habar”, manyambung pilanduk. Balalu kasisiur nitu singgah ka balamika wadah pilanduk nang duduk mancungkung. Pilanduk manjanaki lawan kasisiur.

“Nangapa garang habar ikam?”, kasisiur batakun.

Pilanduk nitu katuju bangat ba-uar-uar, bapandir nang kaya urang pintar, nang kaya urang harat salagi wani.

“Ikam tahulah, aku samalam mangalahakan lima ikung buhaya. Inya kutipu, awaknya kulingkang, kuitung gasan aku manyubarang batang banyu. Limbah nitu warik bamban nitu kutipu jua. Inya kusuruh malilitakan ular sawa ka awaknya. Kupadahakan ular nitu ikat pinggang tali wanang raja.”

“Ikam pilanduk-ai kada bulih manipu di-urang nitu. Tajua iakam gawian nang maulah urang sarik nitu”, ujar kasisiur.

“Aku tapaksa banarai kaya damintu. Buhaya nitu pang handak manyambar batisku. Warik nitu maukang balakangku.”

 

“Ikam Nang pina harat nitu pilanduk-ai kada hingkat mangalahakan diaku”, ujar kasisiur.

“Nangapa nang kada hingkat maalahakan di-ikam?”

“Ba-adu kada baguguringan samalaman”, ujar kasisiur.

“Ai, bubujurankah?”, ujar pilanduk batakun manahapi.

“Bubujuran! Ikam musti kalah kaina”, ujar kasisiur.

“Balum tantu! Pakara sutil kada baguguringan nitu”.

“Siapa nang kalah bayarannya mancariakan makanan”, ujar kasisiur maulahakan saratnya.

“Taparukui haja. Amun aku kalah musti kucariakan ikam talu ikung lalat. Amun ikam nang kalah, ikam mancariakan aku buah kujajing pitung bigi”, manyahut pilanduk.

“Ai, kanapa kada sama banyaknya?”, kasisiur batakun.

“Manangkap lalat nitu ngalih. Amun mamutik buah kujajing nyaman haja, sahibar manjawil gin gugur buahnya.”

“Ayuha, akur haja tuh”, manyahut kasisiur.

Sudah taparukui nang badua nitu handak baadu kada sing guringan samalaman. Siapa nang taguring baarti kalag baadu, musti babayar.

Wayah malam arinya, pilanduk duduk di atas punggur puhun jingah. Parak situ kasisiur batinggir di jangking puhun rambai. Di bawah situ ada susungaian halus nang babanyu kacap-kacapan.

“Naah! Kita bamula ba-adu kada baguguringan samalaman”, ujar kasisiur.

“I-ih!”, ujar pilanduk manyahut.

Nang badua nitu balalu bahinip kada bapandir. Siapa nang taguring musti tagugur kainanya. Pilanduk nitu awaknya barat, baduduk di punggur puhun jingah. Kasisiur awaknya ringan haja, biar inya tagugur, inya kawa tarabang. Matanya nang ganal nitu nyarak bangat, kada katahuan nang inya taguring.

Ada kira-kira sapanginang lawasnya, pilanduk sudah bamula mangantuk. Matanya rait handak guring, pahabisannya inya taguring jua-ai. Limbah taguring nitu, awaknya tarabah, balalu gugur mandabau ka susungaian, basah awaknya sapanggal.

“Ha, haha….napa tu jadi gugur?”, ujar kasisiur manager sambil tatawa galak.

“Cah, aku handak batampungas banarai, mataku batahian”, ujar pilanduk. Inya bakulim, padahal inya taguring.

 

Limbah nitu nang badua nitu bahinip pulang, ranai kada ada nang bapandirnya. Kada lawas limbah nitu wayah tangah malam, pilanduk mangantuk bangat. Pahabisannya inya taguring pulang. Awaknya lamah taguring balalu rabah salajur gugur mandabau ka susungaian, basah awaknya saikungan.

“Ha, ha, haaa…!”, nangapa pulang tagugur mandabau?”, ujar kasisiur manager sambil tatawa galak.

“Cah, aku handak bakamih banarai, asa kancang ari-ari”, ujar pilanduk manyahut, padahal inya tagugur lantaran taguring, awaknya lamah.

Limbah nitu hinip, baranai pulang kasisiur lawan pilanduk. Tagal sampai wayah danihari, pilanduk nitu kada katahanan lagi kantuknya. Inya taguring, balalu mandabau pulang gugur ka sungai. Basah pulang awaknya saikungan.

“Ha, ha, ha, napa pulang tu mandabau gugur?”, ujar kasisiur sambil tatawa sing galakan.

“Cah, aku handak mandi banarai, awakku asa humap”, ujar pilanduk manyahut, inya bakulim pulang.

“Muha ikam pilandukai. Asa kada ada wayah danihari nang dingin bangat naya, awak ikam humap. Bapadah ha kam sudah talu kali gugur mandabau”, ujar kaisiur.

“Ayuha! Aku mangaku kalah. Amun mangarasi kaina dipadahakan ikar”, ujar pilanduk bakalah. Garujutan awak pilanduk nitu kadinginan bakas tagugur ka sungai.

Limbah ari sudah siang, pilanduk tapaksa mancariakan talu ikung lalat gasan makanan kasisiur.

 

Balanja Bukah Lawan Haliling

Wayah kamarian nitu pilanduk kunyuk-kunyuk bajalan di pinggir pahumaan. Pahumaan nang ludang nitu rahatan tumbuh banihnya ganal-ganal, batangnya kancang, daunnya ramba tumbuh luuh, buahnya sudah kaluar, parak masakan.

Rahatan pilanduk maitihi batang banih nang ganal-ganal nitu, di situ ada haliling bakuyayap parak akar batang banih. Pilanduk nang maliat haliling halus nitu balalu marawa:

“Ai, Ling! Nangapa nang diulah ikam pina manyanya urang?”. Hailing halus nitu bagamat maningau pilanduk, balalu inya manyinggai:

“Aku mahadang kawal di sia”.

“Nangapa nang cagar diurus?”, batakun pilanduk.

“Handak tulakan baurut ka pahumaan nang disubalah nitu”, ujar haliling.

“Nangapa nang cagar diurut?”, batakun pilanduk pulang.

“Maurut batis, nyaman kaina bigas. Kawa bajalan atawa bukah laju”, ujar haliling mamadahakan.

Hiran bangat pilanduk nitu mandangar jawaban haliling. Dalam hatinya, di mana haliling baisi batis. Wayah mana pulang bajalan laju, apalagi amun bukah asa kada suah mandangar. Haliling nitu jalannya gin babaya takaraut, dalam hati pilanduk tapikir.

“Siapa nang jadi paurutannya, Ling?”, pilanduk batakun.

“Bingkarungan”, haliling manyinggai.

Pilanduk nitu batambah hiran pulang, inya tapikir dalam hati, wayah pabila pulang bingkarungan nitu bisa ba-u-u-rutan, tagal inya baranai haja.

“Amun sudah baurut kaina kaya apa amun kita balanja bukah?”, ujar pilanduk batakun.

“Nitu jua-am nang kucari. Nyaman bubuhan kami kada dipadahakan kuyut lagi. Kami kawa haja laju bajalan. Amun sudah baurut kaina, bukah gin kaina kada mayu tanahnya”.

Pilanduk nitu mangangkang tatawa limbah mandangar.

Badua nitu balalu bapisah. Isuk arinya haliling lawan pilanduk nitu badapat pulang di situ.

“Kaya apa Ling janji kita balanja bukah?”, ujar pilanduk limbah badua nitu badapat.

“jadi! Kita balanja bukah bamula inggat di puhun tarap sia sampai di puhun kalangkala di situ”, ujar haliling sambil manunjuk puhun tarap nang parak inya badiri, lawan puhun kalangkala nang lajangnya sakira lima walas dapa.

“Siapa nang kalah musti babayar gawi”, ujar pilanduk.

“Amun ikam Ling-ai nang kalah, ikam maambilakan buah kujajing pitung biji”, ujar pilanduk.

“Akur haja, amun ikam Duk-ai nang kalah, ikam musti manabas kumpai sadapa ludangnya di bawah puhun tarap sia”, manyahut haliling.

“Taparukui haja”, ujar pilanduk.

Inggan situ nang badua nitu bajanji, balalu bapisah dahulu satumat. Pilanduk bulik ka rumah manjumput bigi pala lawan bungkah janar. Bigi pala lawan bungkah janar nitu ditutuknya lanik-lanik balalu dgusukakannya ka batis, nyaman batisnya bigas balanja bukah.

 

Haliling bulik jua satumat ka rumahnya, balalu mambarak kawalnya lima ikung. Awak kawalnya nitu dicuritinya lawan kapur babalang putih. Balima kawannya nitu babagi badiri saikung saban talu dapa.

Haliling mangiau kawalnya si tupai nang ada di atas nyiur. Tupai nitu disuruhnya jadi tukang itung bamula balanja bukah. Wayah handak bamula balanja bukah, tupai nitu sudah ada duduk mancungkung di atas jangking puhun tarap. Inya sudah siap jadi tukang itung.

“Sudah siapkah?”, ujar tuapai bakuciak.

“Sudaaaah!”, manyahut haliling nyaring jua.

“Ikam pang Duuuk!”, ujar tupai pulang.

“Sudah Juaaa!”, manyahut pilanduk.

“Ayu dangarakan aku mitung. Asaa….duaa…..taluuu….!”, ujar tupai hangkui bangat bakuciak.

Pilanduk bikah saling lajangan. Diliatinya limbah halat talu dapa haliling nang bacurit kapur nitu sudah ada ta dahulu pada inya. Bukah pulang inya balaju, sakalinya ada pulang haliling nang bacurit putih kapur nitu tadahulu.

Sampai ka puhun kalangkala, sakalinya haliling nitu sudah ada pulang tadahulu. Pilanduk manggah mukuh kalapahan, hingal-hingal inya bahinak, sampai ngalu kapalanya. Limbah nitu pilanduk nitu taduduk, ngangal kada sakira.

“Naah, siapa nanng manang?”, ujar tupai tatawa.

“Siapa pang lagi, lain pada di-aku”, ujar haliling.

Pilanduk manyarah, inya kada kawa bakual lagi. Tapaksa pilanduk nitu mangaku kalah lawan haliling nang halus nitu. Tapaksa pulang limbah nitu pilanduk mambayar janji, manabas pinggir pahumaan sadapa ludangnya.

“Gasan nangapa garang ikam lawan pinggir pahumaan nang lingai nitu?”. Ujar tupai batakun lawan haliling.

“Gasan wadah manjamur bigi kalangkala, ha, ha, haa!, ujar haliling manyinggai sambil tatawa mangangkang kamanangan.

Pilanduk maka tapaksa ranai haja, inya pang sudah dua kali kalah. Limbah dikalahakan kasisiur, wayah hini haliling nang halus nitu nang mangalahakan.

 

Tahutang Lawan Bidawang

Hanyar haja mantuk hujan labat, jadi batang banyu balalu baah, tangkujuh manau sampai ka pamatang. Tagal baahnya satumat haja, ari hangat pulang, matahari sudah bahindang.

Di pinggir batang banyu nitu ada bidawang rahatan batampungas limbah nitu inya bajamur mahangatakan awaknya. Bidawang nitu banyak baisi duit, mantuk habis bajual hintalu.

Sakalinya pilanduk tahu nang bidawang banyak pakulih duit limbah bajual hintalu nitu, Napang, hintalu bidawang nitu nyaman pang, balalu payu bangat inya bajualan.

Rahatan bidawang nitu manjamur awak di hangat matahari, pilanduk balalu datang mamaraki, tarus inya marawa:

“Uuu, Bidawang! Lapanglah ikam wayah hini, banyak bapakulih duit mantuk bajual hintalu”.

“Bujurai! Dimana ikam tahu nitu Duk?”, ujar bidawang.

“Tahu-ai aku, biawak bapadah. Inya manukar hintalu dua walas bigi”, ujar pilanduk manyambung.

“Bujurai! Napa garang, Duk?” batakun bidawang.

“Anu, Bidawang-ai! Aku wayah hini parlu duit. Kawalah ikam manalangi aku, minjami duit?”, ujar pilanduk.

“Ikam parlu duit gasan nangapa garang?”, ujar bidawang.

“Wayah naya sasadangannya bulan tuha, Wang-ai! Ada nang cagar kutukar, makanya parlu duit”.

“Ayuha! Barapa garang ikam handak?”.

“Kada banyak, pang. Dua ringgit haja”, ujar pilanduk mambujuki bidawang.

Bidawang maras jua maliat pilanduk nang pina lamah gulu handak bahutang. Balalu inya bulik ka rumah satumat. Limbah nitu inya datang pulang mambawakan duit dua ringgit gasan mahutangi pilanduk.

“Naya duitnya, Duk! Dua ringgit. Wayah pabila ikam kaina babayar?”, ujar bidawang limbah maunjuk duit nitu.

“Kaina aku batahur bulan dua”, manyahut pilanduk.

“Jadi amun damintu sabulan ikam bahutang. Wayah hini bulam Muharram, kaina sabulan lagi bulan Sapar, bulan dua”.

“Bujurai, amun kada ada aral”, ujar pilanduk.

 

Limbah duit dua ringgit nitu dijumput ulih pilanduk, inya tarus bulik ka rumahnya. Tagal mulai wayah bahutang dua ringgit nitu, pilanduk kada biasa taliat lagi. Bidawang kada biasa lagi tadapat pilanduk nitu.

Dihadang-hadang sampai sudah wayahnya sabulan. Wayah bahutang bulan Muharram, sampai sudah wayah hini bulan Sapar.

“Bulan Sapar nitu bulan dua. Jadi pilanduk nitu musti batahur hutang”, ujar bidawang gagarunum sasaurangan.

Inya pilanduk sudah lawas kada taliat, maka tapaksa bidawang mancari-I tulak ka rumah pilanduk. Dicari-inya ka rumah sakalinya pilanduk nitu rahatan tulak ka gunung.

“Pilanduk naya maulah kicuh aku”, ujar bidawang.

“Wayah handak bahutang pina lamah gulu bapandir. Sudah wayahnya musti babayar urangnya hilang kadada buriniknya”, ujar bidawang nitu pulang gagarunum sasaurangan.

Tagal kada lawas limbah nitu, bidawang dapat jua mancari pilanduk nitu. Rahatn pilanduk nitu ada di bawah puhun kujajing, bidawang nitu manyu-uk pilanduk di balakang. Bidawang bagamat baandusut mamaraki pilanduk. Sampai di balakang pilanduk, balalu…bau, didabaunya di balakang. Pilanduk nitu takijajang bangat inya.

“Naaa….Kanap ikam kada cangul-cangul sabulanan naya?”, ujar bidawang.as pilanduk hanyar manyinggai.

“Anu Wang-ai…Aku awuran bangat. Aku manggani-I mamarina mangatam banih di hutan subalah nitu”, ujar pilanduk.

“Sampai sudah dua bulan. Ikam musti batahur hutang dua ringgit”, ujar bidawang.

“Balum bulan dua”, manyahut pilanduk. Nang sabujuran-nya nitu handak ikar, kada hakun batahur hutang.

“Wayah hini bulan Sapar, bulan dua”, uajr bidawang.

“Bulan sabigi haja, kada dua. Liati ikam di langit nitu, bulannya tatap sabigi haja”, ujar pilanduk.

“Bujurai bulan dilangit nitu sabigi. Tagal wayah hini bulan Sapar, bulan dua”, ujar bidawang mangarasi.

 

Pilanduk nang ikar nitu tatap kada hakun batahur hutang. Inya hakun batahur hutang amun bulan nitu ada dua bigi. Bidawang nang mahutangi dua ringgit tabalik jadi bingung mamikirakan, dimana ada bulan dua bigi.

Talu hari limbah nitu kabalujuran timbul di langit bulan ampat walas. Cahaya bulan nitu  nyarak bangat d atas awan. Sakalinya timbul akal bidawang nitu. Inya balakas-lakas bukah ka rumah maambil gadur. Gadur nitu diisi-inya lawan banyu, tarus dibawanya ka rumah pilanduk. Sampai di wadah pilanduk, balalu inya mngiau sing hangkuian.

“Uuu…Pilanduk! Kasia ikam!”.

Pilanduk nitu kaluar rumahnya, dijanakinya bidawang nitu mambawa gadur nang baisi banyu. Hiran jua inya gasan nangapa bidawang nitu mambawa gadur baisi banyu.

“Janaki disia, Duk! Liati dalam gadur nitu”, ujar bidawang. Pilanduk nitu bagamat maliati gadur baisi banyu.

Limbah diliatinya dalam gadur baisi banyu nitu ada bulan sabigi, balalu inya takajut.

“Naaa…Ikam maliat kalu. Dalam gadur nitu ada bulan sabigi. Jadi bulannya ada dua lawan nang ada di langit”, ujar bidawang. Pilanduk nitu tacagal kahiranan, dalam hatinya bujur jua bulan nitu dua bigi, dalam gadur lawan nang di atas langit. Pilanduk nitu kakah kada kawa baungal lagi.

“Naaa…bulan dua, ikam musti batahur hutang dua ringgit”, ujar bidawang. Limbah nitu bidawang baucap pulang:

“Duit dua ringgit ikam nang hutang nitu, haraga hintaluku, pakulih titim paluh. Jadi ikam musti batahur”.

Limbah mandangar pandiran bidawang nitu balalu pilanduk masuk ka rumah maambil duit dua ringgit nang disulapitakannya di sasala tikar lawan kakampikan. Duit dua ringgit nitu diunjuknya lawan bidawang.

Sakali naya pilanduk nang bapadah pintar nitu sakalinya kada kawa ikar lagi. Inya tapakalah pulang lawan bidawang. Bidawang nitu sakalinya pintar jua managih hutang.

Pilanduk nitu jadi talu kali kalah, inya kalah batantan, maka nang batiga nitu, kasisiur, haliling lawan bidawang halus-halus awaknya pada pilanduk.

Sumber cerita: Syamsiar Seman

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: