Marianaramadhani's Blog

Pilanduk Lawan Batantan

Pilanduk nitu, biar awaknya pina halus, tagal inya bigas bangat, batisnya mahing, laju bangat amun bukah saling lajangan. Satumat-tumat inya mancapil-capil. Nang dikatujuinya mancapil ka atas balamika, limbah inya sudah kanyang makan buah kujajing.

Wayah nitu ari masih baisukan, pilanduk nang saikung nitu duduk mancungkung di atas balamika. Parutnya sudah kanyang habis makan buah kujajing nang ada tumbuh di pinggir taluk batang banyu. Inya ari wayah baisukan, banyakai binatang lain nang malibas di situ mancari makan. Kada lawas limbah pilanduk duduk diatas balamika nitu, malibas di situ saikung kasisiur ganal.

Kasisiur nitu matanya bulat ganal kaya biji jagung, mancirunung takana sinar matahari. Halarnya libar, lawan buntutnya panjang babalang hirang.

Sakalinya pilanduk nitu maliat nang kasisiur rahatan malibas di parak balamika, balalu dirawanya:

“Uuu, Kasisiur, handak ka mana ikam pina manggagas laju tarabang?”. Kasisiur nang dikiau nitu maningau lawan pilanduk nang marawa diinya.

“Handak ka padang kumpai di supanggal nitu. Disitu rahat lalat gasan makananku”, ujar kasisiur manyahuti.

“Kasia dahulu. Aku ada habar”, manyambung pilanduk. Balalu kasisiur nitu singgah ka balamika wadah pilanduk nang duduk mancungkung. Pilanduk manjanaki lawan kasisiur.

“Nangapa garang habar ikam?”, kasisiur batakun.

Pilanduk nitu katuju bangat ba-uar-uar, bapandir nang kaya urang pintar, nang kaya urang harat salagi wani.

“Ikam tahulah, aku samalam mangalahakan lima ikung buhaya. Inya kutipu, awaknya kulingkang, kuitung gasan aku manyubarang batang banyu. Limbah nitu warik bamban nitu kutipu jua. Inya kusuruh malilitakan ular sawa ka awaknya. Kupadahakan ular nitu ikat pinggang tali wanang raja.”

“Ikam pilanduk-ai kada bulih manipu di-urang nitu. Tajua iakam gawian nang maulah urang sarik nitu”, ujar kasisiur.

“Aku tapaksa banarai kaya damintu. Buhaya nitu pang handak manyambar batisku. Warik nitu maukang balakangku.”

 

“Ikam Nang pina harat nitu pilanduk-ai kada hingkat mangalahakan diaku”, ujar kasisiur.

“Nangapa nang kada hingkat maalahakan di-ikam?”

“Ba-adu kada baguguringan samalaman”, ujar kasisiur.

“Ai, bubujurankah?”, ujar pilanduk batakun manahapi.

“Bubujuran! Ikam musti kalah kaina”, ujar kasisiur.

“Balum tantu! Pakara sutil kada baguguringan nitu”.

“Siapa nang kalah bayarannya mancariakan makanan”, ujar kasisiur maulahakan saratnya.

“Taparukui haja. Amun aku kalah musti kucariakan ikam talu ikung lalat. Amun ikam nang kalah, ikam mancariakan aku buah kujajing pitung bigi”, manyahut pilanduk.

“Ai, kanapa kada sama banyaknya?”, kasisiur batakun.

“Manangkap lalat nitu ngalih. Amun mamutik buah kujajing nyaman haja, sahibar manjawil gin gugur buahnya.”

“Ayuha, akur haja tuh”, manyahut kasisiur.

Sudah taparukui nang badua nitu handak baadu kada sing guringan samalaman. Siapa nang taguring baarti kalag baadu, musti babayar.

Wayah malam arinya, pilanduk duduk di atas punggur puhun jingah. Parak situ kasisiur batinggir di jangking puhun rambai. Di bawah situ ada susungaian halus nang babanyu kacap-kacapan.

“Naah! Kita bamula ba-adu kada baguguringan samalaman”, ujar kasisiur.

“I-ih!”, ujar pilanduk manyahut.

Nang badua nitu balalu bahinip kada bapandir. Siapa nang taguring musti tagugur kainanya. Pilanduk nitu awaknya barat, baduduk di punggur puhun jingah. Kasisiur awaknya ringan haja, biar inya tagugur, inya kawa tarabang. Matanya nang ganal nitu nyarak bangat, kada katahuan nang inya taguring.

Ada kira-kira sapanginang lawasnya, pilanduk sudah bamula mangantuk. Matanya rait handak guring, pahabisannya inya taguring jua-ai. Limbah taguring nitu, awaknya tarabah, balalu gugur mandabau ka susungaian, basah awaknya sapanggal.

“Ha, haha….napa tu jadi gugur?”, ujar kasisiur manager sambil tatawa galak.

“Cah, aku handak batampungas banarai, mataku batahian”, ujar pilanduk. Inya bakulim, padahal inya taguring.

 

Limbah nitu nang badua nitu bahinip pulang, ranai kada ada nang bapandirnya. Kada lawas limbah nitu wayah tangah malam, pilanduk mangantuk bangat. Pahabisannya inya taguring pulang. Awaknya lamah taguring balalu rabah salajur gugur mandabau ka susungaian, basah awaknya saikungan.

“Ha, ha, haaa…!”, nangapa pulang tagugur mandabau?”, ujar kasisiur manager sambil tatawa galak.

“Cah, aku handak bakamih banarai, asa kancang ari-ari”, ujar pilanduk manyahut, padahal inya tagugur lantaran taguring, awaknya lamah.

Limbah nitu hinip, baranai pulang kasisiur lawan pilanduk. Tagal sampai wayah danihari, pilanduk nitu kada katahanan lagi kantuknya. Inya taguring, balalu mandabau pulang gugur ka sungai. Basah pulang awaknya saikungan.

“Ha, ha, ha, napa pulang tu mandabau gugur?”, ujar kasisiur sambil tatawa sing galakan.

“Cah, aku handak mandi banarai, awakku asa humap”, ujar pilanduk manyahut, inya bakulim pulang.

“Muha ikam pilandukai. Asa kada ada wayah danihari nang dingin bangat naya, awak ikam humap. Bapadah ha kam sudah talu kali gugur mandabau”, ujar kaisiur.

“Ayuha! Aku mangaku kalah. Amun mangarasi kaina dipadahakan ikar”, ujar pilanduk bakalah. Garujutan awak pilanduk nitu kadinginan bakas tagugur ka sungai.

Limbah ari sudah siang, pilanduk tapaksa mancariakan talu ikung lalat gasan makanan kasisiur.

 

Balanja Bukah Lawan Haliling

Wayah kamarian nitu pilanduk kunyuk-kunyuk bajalan di pinggir pahumaan. Pahumaan nang ludang nitu rahatan tumbuh banihnya ganal-ganal, batangnya kancang, daunnya ramba tumbuh luuh, buahnya sudah kaluar, parak masakan.

Rahatan pilanduk maitihi batang banih nang ganal-ganal nitu, di situ ada haliling bakuyayap parak akar batang banih. Pilanduk nang maliat haliling halus nitu balalu marawa:

“Ai, Ling! Nangapa nang diulah ikam pina manyanya urang?”. Hailing halus nitu bagamat maningau pilanduk, balalu inya manyinggai:

“Aku mahadang kawal di sia”.

“Nangapa nang cagar diurus?”, batakun pilanduk.

“Handak tulakan baurut ka pahumaan nang disubalah nitu”, ujar haliling.

“Nangapa nang cagar diurut?”, batakun pilanduk pulang.

“Maurut batis, nyaman kaina bigas. Kawa bajalan atawa bukah laju”, ujar haliling mamadahakan.

Hiran bangat pilanduk nitu mandangar jawaban haliling. Dalam hatinya, di mana haliling baisi batis. Wayah mana pulang bajalan laju, apalagi amun bukah asa kada suah mandangar. Haliling nitu jalannya gin babaya takaraut, dalam hati pilanduk tapikir.

“Siapa nang jadi paurutannya, Ling?”, pilanduk batakun.

“Bingkarungan”, haliling manyinggai.

Pilanduk nitu batambah hiran pulang, inya tapikir dalam hati, wayah pabila pulang bingkarungan nitu bisa ba-u-u-rutan, tagal inya baranai haja.

“Amun sudah baurut kaina kaya apa amun kita balanja bukah?”, ujar pilanduk batakun.

“Nitu jua-am nang kucari. Nyaman bubuhan kami kada dipadahakan kuyut lagi. Kami kawa haja laju bajalan. Amun sudah baurut kaina, bukah gin kaina kada mayu tanahnya”.

Pilanduk nitu mangangkang tatawa limbah mandangar.

Badua nitu balalu bapisah. Isuk arinya haliling lawan pilanduk nitu badapat pulang di situ.

“Kaya apa Ling janji kita balanja bukah?”, ujar pilanduk limbah badua nitu badapat.

“jadi! Kita balanja bukah bamula inggat di puhun tarap sia sampai di puhun kalangkala di situ”, ujar haliling sambil manunjuk puhun tarap nang parak inya badiri, lawan puhun kalangkala nang lajangnya sakira lima walas dapa.

“Siapa nang kalah musti babayar gawi”, ujar pilanduk.

“Amun ikam Ling-ai nang kalah, ikam maambilakan buah kujajing pitung biji”, ujar pilanduk.

“Akur haja, amun ikam Duk-ai nang kalah, ikam musti manabas kumpai sadapa ludangnya di bawah puhun tarap sia”, manyahut haliling.

“Taparukui haja”, ujar pilanduk.

Inggan situ nang badua nitu bajanji, balalu bapisah dahulu satumat. Pilanduk bulik ka rumah manjumput bigi pala lawan bungkah janar. Bigi pala lawan bungkah janar nitu ditutuknya lanik-lanik balalu dgusukakannya ka batis, nyaman batisnya bigas balanja bukah.

 

Haliling bulik jua satumat ka rumahnya, balalu mambarak kawalnya lima ikung. Awak kawalnya nitu dicuritinya lawan kapur babalang putih. Balima kawannya nitu babagi badiri saikung saban talu dapa.

Haliling mangiau kawalnya si tupai nang ada di atas nyiur. Tupai nitu disuruhnya jadi tukang itung bamula balanja bukah. Wayah handak bamula balanja bukah, tupai nitu sudah ada duduk mancungkung di atas jangking puhun tarap. Inya sudah siap jadi tukang itung.

“Sudah siapkah?”, ujar tuapai bakuciak.

“Sudaaaah!”, manyahut haliling nyaring jua.

“Ikam pang Duuuk!”, ujar tupai pulang.

“Sudah Juaaa!”, manyahut pilanduk.

“Ayu dangarakan aku mitung. Asaa….duaa…..taluuu….!”, ujar tupai hangkui bangat bakuciak.

Pilanduk bikah saling lajangan. Diliatinya limbah halat talu dapa haliling nang bacurit kapur nitu sudah ada ta dahulu pada inya. Bukah pulang inya balaju, sakalinya ada pulang haliling nang bacurit putih kapur nitu tadahulu.

Sampai ka puhun kalangkala, sakalinya haliling nitu sudah ada pulang tadahulu. Pilanduk manggah mukuh kalapahan, hingal-hingal inya bahinak, sampai ngalu kapalanya. Limbah nitu pilanduk nitu taduduk, ngangal kada sakira.

“Naah, siapa nanng manang?”, ujar tupai tatawa.

“Siapa pang lagi, lain pada di-aku”, ujar haliling.

Pilanduk manyarah, inya kada kawa bakual lagi. Tapaksa pilanduk nitu mangaku kalah lawan haliling nang halus nitu. Tapaksa pulang limbah nitu pilanduk mambayar janji, manabas pinggir pahumaan sadapa ludangnya.

“Gasan nangapa garang ikam lawan pinggir pahumaan nang lingai nitu?”. Ujar tupai batakun lawan haliling.

“Gasan wadah manjamur bigi kalangkala, ha, ha, haa!, ujar haliling manyinggai sambil tatawa mangangkang kamanangan.

Pilanduk maka tapaksa ranai haja, inya pang sudah dua kali kalah. Limbah dikalahakan kasisiur, wayah hini haliling nang halus nitu nang mangalahakan.

 

Tahutang Lawan Bidawang

Hanyar haja mantuk hujan labat, jadi batang banyu balalu baah, tangkujuh manau sampai ka pamatang. Tagal baahnya satumat haja, ari hangat pulang, matahari sudah bahindang.

Di pinggir batang banyu nitu ada bidawang rahatan batampungas limbah nitu inya bajamur mahangatakan awaknya. Bidawang nitu banyak baisi duit, mantuk habis bajual hintalu.

Sakalinya pilanduk tahu nang bidawang banyak pakulih duit limbah bajual hintalu nitu, Napang, hintalu bidawang nitu nyaman pang, balalu payu bangat inya bajualan.

Rahatan bidawang nitu manjamur awak di hangat matahari, pilanduk balalu datang mamaraki, tarus inya marawa:

“Uuu, Bidawang! Lapanglah ikam wayah hini, banyak bapakulih duit mantuk bajual hintalu”.

“Bujurai! Dimana ikam tahu nitu Duk?”, ujar bidawang.

“Tahu-ai aku, biawak bapadah. Inya manukar hintalu dua walas bigi”, ujar pilanduk manyambung.

“Bujurai! Napa garang, Duk?” batakun bidawang.

“Anu, Bidawang-ai! Aku wayah hini parlu duit. Kawalah ikam manalangi aku, minjami duit?”, ujar pilanduk.

“Ikam parlu duit gasan nangapa garang?”, ujar bidawang.

“Wayah naya sasadangannya bulan tuha, Wang-ai! Ada nang cagar kutukar, makanya parlu duit”.

“Ayuha! Barapa garang ikam handak?”.

“Kada banyak, pang. Dua ringgit haja”, ujar pilanduk mambujuki bidawang.

Bidawang maras jua maliat pilanduk nang pina lamah gulu handak bahutang. Balalu inya bulik ka rumah satumat. Limbah nitu inya datang pulang mambawakan duit dua ringgit gasan mahutangi pilanduk.

“Naya duitnya, Duk! Dua ringgit. Wayah pabila ikam kaina babayar?”, ujar bidawang limbah maunjuk duit nitu.

“Kaina aku batahur bulan dua”, manyahut pilanduk.

“Jadi amun damintu sabulan ikam bahutang. Wayah hini bulam Muharram, kaina sabulan lagi bulan Sapar, bulan dua”.

“Bujurai, amun kada ada aral”, ujar pilanduk.

 

Limbah duit dua ringgit nitu dijumput ulih pilanduk, inya tarus bulik ka rumahnya. Tagal mulai wayah bahutang dua ringgit nitu, pilanduk kada biasa taliat lagi. Bidawang kada biasa lagi tadapat pilanduk nitu.

Dihadang-hadang sampai sudah wayahnya sabulan. Wayah bahutang bulan Muharram, sampai sudah wayah hini bulan Sapar.

“Bulan Sapar nitu bulan dua. Jadi pilanduk nitu musti batahur hutang”, ujar bidawang gagarunum sasaurangan.

Inya pilanduk sudah lawas kada taliat, maka tapaksa bidawang mancari-I tulak ka rumah pilanduk. Dicari-inya ka rumah sakalinya pilanduk nitu rahatan tulak ka gunung.

“Pilanduk naya maulah kicuh aku”, ujar bidawang.

“Wayah handak bahutang pina lamah gulu bapandir. Sudah wayahnya musti babayar urangnya hilang kadada buriniknya”, ujar bidawang nitu pulang gagarunum sasaurangan.

Tagal kada lawas limbah nitu, bidawang dapat jua mancari pilanduk nitu. Rahatn pilanduk nitu ada di bawah puhun kujajing, bidawang nitu manyu-uk pilanduk di balakang. Bidawang bagamat baandusut mamaraki pilanduk. Sampai di balakang pilanduk, balalu…bau, didabaunya di balakang. Pilanduk nitu takijajang bangat inya.

“Naaa….Kanap ikam kada cangul-cangul sabulanan naya?”, ujar bidawang.as pilanduk hanyar manyinggai.

“Anu Wang-ai…Aku awuran bangat. Aku manggani-I mamarina mangatam banih di hutan subalah nitu”, ujar pilanduk.

“Sampai sudah dua bulan. Ikam musti batahur hutang dua ringgit”, ujar bidawang.

“Balum bulan dua”, manyahut pilanduk. Nang sabujuran-nya nitu handak ikar, kada hakun batahur hutang.

“Wayah hini bulan Sapar, bulan dua”, uajr bidawang.

“Bulan sabigi haja, kada dua. Liati ikam di langit nitu, bulannya tatap sabigi haja”, ujar pilanduk.

“Bujurai bulan dilangit nitu sabigi. Tagal wayah hini bulan Sapar, bulan dua”, ujar bidawang mangarasi.

 

Pilanduk nang ikar nitu tatap kada hakun batahur hutang. Inya hakun batahur hutang amun bulan nitu ada dua bigi. Bidawang nang mahutangi dua ringgit tabalik jadi bingung mamikirakan, dimana ada bulan dua bigi.

Talu hari limbah nitu kabalujuran timbul di langit bulan ampat walas. Cahaya bulan nitu  nyarak bangat d atas awan. Sakalinya timbul akal bidawang nitu. Inya balakas-lakas bukah ka rumah maambil gadur. Gadur nitu diisi-inya lawan banyu, tarus dibawanya ka rumah pilanduk. Sampai di wadah pilanduk, balalu inya mngiau sing hangkuian.

“Uuu…Pilanduk! Kasia ikam!”.

Pilanduk nitu kaluar rumahnya, dijanakinya bidawang nitu mambawa gadur nang baisi banyu. Hiran jua inya gasan nangapa bidawang nitu mambawa gadur baisi banyu.

“Janaki disia, Duk! Liati dalam gadur nitu”, ujar bidawang. Pilanduk nitu bagamat maliati gadur baisi banyu.

Limbah diliatinya dalam gadur baisi banyu nitu ada bulan sabigi, balalu inya takajut.

“Naaa…Ikam maliat kalu. Dalam gadur nitu ada bulan sabigi. Jadi bulannya ada dua lawan nang ada di langit”, ujar bidawang. Pilanduk nitu tacagal kahiranan, dalam hatinya bujur jua bulan nitu dua bigi, dalam gadur lawan nang di atas langit. Pilanduk nitu kakah kada kawa baungal lagi.

“Naaa…bulan dua, ikam musti batahur hutang dua ringgit”, ujar bidawang. Limbah nitu bidawang baucap pulang:

“Duit dua ringgit ikam nang hutang nitu, haraga hintaluku, pakulih titim paluh. Jadi ikam musti batahur”.

Limbah mandangar pandiran bidawang nitu balalu pilanduk masuk ka rumah maambil duit dua ringgit nang disulapitakannya di sasala tikar lawan kakampikan. Duit dua ringgit nitu diunjuknya lawan bidawang.

Sakali naya pilanduk nang bapadah pintar nitu sakalinya kada kawa ikar lagi. Inya tapakalah pulang lawan bidawang. Bidawang nitu sakalinya pintar jua managih hutang.

Pilanduk nitu jadi talu kali kalah, inya kalah batantan, maka nang batiga nitu, kasisiur, haliling lawan bidawang halus-halus awaknya pada pilanduk.

Sumber cerita: Syamsiar Seman

Iklan
Tinggalkan komentar »

KISAH NINI KUDAMPAI DAN SI ANGUI (Asal Mula Gunung Batu Hapu)

Dalam sebuah desa yang jauh terpencil, tinggalah seorang perempuan tua yang bernama Nini Kudampai dengan seorang anak laki-lakinya yang bernama Si Angui. Ayahnya Si Angui telah lama meninggal dunia, sehingga dia dengan ibunya tinggal berdua-duaan. Adapun Si Angui sebagai anak tunggal satu-satunya itu sangat disayangi ibunya, sehingga segala apa saja yang diminta Si Angui kepada ibunya selalu diperturutkan.

 

Pada suatu hari Si Angui meminta kepada ibunya agar dia diberi seekor ayam putih, seekor babi hutan dan seekor anjing putih. Ketiga binatang ini akan dijadikan teman bermain oleh Si Angui. Permintaan Si Angui itupun segera dikabulkan ibunya, sehingga setelah beberapa hari saja Si Angui sudah mempunyai seekor ayam putih, babi putih, dan anjing putih.

 

Seperti kebiasaannya Si Angui pada tiap-tiap pagi selalu bermain-main di pekarangan rumahnya denga ketiga ekor binatang kesayangannya itu. ketika Si Angui sedang asyiknya bermain-main itu lewat di depan rumahnya seorang saudagar orang Keling yang membawa barang-barang dagangannya. Saudagar itu memandang kepada Si Angui yang sedang bermain-main. Setelah ia memandang Si Angui, ia pun berhenti di depan rumah itu dan terus memperhatikan Si Angui seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya.

 

Kiranya betul juga, bahwa diri Si Angui itu sangat menarik perhatiannya. Saudagar orang Keling itu rupanya tidak saja ahli berdagang, tetap juga seperti seorang ahli filsafat. Menurut pengetahuannya pada diri Si Angui terdapat bustan yang akan membawa keberuntungan dalam penghidupan. Tidak saja bustan itu menunjukkan tanda-tanda keberuntungan terhadap diri anak itu sendiri, akan tetapi juga yang memelihara anak itupun tentu akan ikut mendapat keberuntungan pula. Di antara tanda-tanda itu yang ada pada diri si Angui ialah tampan wajah tenang dan bersih, ubun-ubun lubang, dahi lurus, bentuk kuku panjang serta berbunga, dan tahi lalat terletak bawah dagu.

 

Maka timbullah dalam pikiran saudagar Keling itu untuk meminta Si Angui akan dijadikan sebagai anak angkatnya.

 

Maka dengan tidak berpikir panjang lagi saudagar bangsa Keling itu pun segeralah ke pekarangan rumah Nini Kudampai. Setelah masuk ke dalam rumah ia pun berkata kepada Nini Kudampai, ibu kandung Si Angui:

 

Hamba ini adalah seorang saudagar yang berasal dari negeri Keling. Maksud hamba datang ke sini ialah untuk memohon kepada ibu, agar anak laki-laki ibu ini dapat diserahkan kepada hamba.”

 

Mendengar itu Nini Kudampai menjadi keheran-heranan, lalu ia bertanya:

 

“Anakku Si Angui akan diambil? Tidak! Tidak dapat! Aku hanya sendirian di rumah ini. Jika Si Angui tidak ada, siapakah lagi yang menemani aku di rumah? Dan siapa pula yang menolong aku bekerja.”

 

“Ya, bu! Hamba mengerti maksud ibu. Tetapi Si Angui tidak hamba jadikan pesuruh. Si Angui akan hamba bawa ke negeri Keling dan hamba jadikan sebagai anak sendiri. Maklumlah hamba hanya seorang diri pula, tidak beristri dan tidak beranak,” demikian ujar saudagar Keling itu menjelaskan keinginannya kepada Nini Kudampai.

 

“Sekali pun kau jadikan anak sendiri, aku tetap tidak dapat mengizinkannya,”jawab Nini Kudampai dengan keras.

 

Mendengar itu minta dirilah saudagar bangsa Keling itu meninggalkan rumah Nini Kudampai karena sia-sia maksudnya. Akan tetapi rupanya karena ia kenal betul dengan tanda-tanda baik diri Si Angui maka hasrat hatinya untuk memelihara Si Angui itu tidak juga padam.

 

Dengan tidak putus asa setelah beberapa hari kemudian, ia datang lagi ke rumah Nini Kudampai untuk meminta Si Angui dijadikan anak angkatnya. Akan tetapi serupa  juga dengan kedatangannya yang pertama usaha yang kedua ini pun gagal pula. Akhirnya timbullah akalnya membujuk hati Si Angui dengan tidak setahu Nini Kudampai ibunya sendiri. Bujukannya itu ternyata berhasil. Setelah diketahui oleh saudagar bangsa Keling itu bahwa Si Angui ingin sekali ikut dengan dia ke negeri Keling, maka ditemuinyalah sekali lagi Nini Kedampai untuk memohon yang ketiga kalinya.

 

“Hamba datang ke sini untuk ketiga kalinya. Mudah-mudahan ibu suka mengabulkannya, agar Si Angui diserahkan kepada hamba untuk dijadikan anak angkat,”demikian ujar saudagar Keling itu.

 

Nini Kudampai pun segeralah menanya anaknya:

 

“Hai Angui! Apakah engkau suka bilamana engkau dibawa saudagar ini ke negeri Keling? Di sana engkau dijadikan sebagai anak angkatnya.”

 

“Ya, bu! Saya suka saja! Apabila saya sudah beruntung di negeri Keling itu, saya akan pulang jua pada akhirnya,” demikian jawab Si Angui kepada ibunya.

 

Pada akhirnya Nini Kudampai pun terpaksalah menyerahkan anaknya kepada saudagar bangsa Keling itu. betapa gembiranya hati saudagar itu karena keinginannya terkabul. Suka hatinya tiadalah terperikan.

 

Suatu pagi yang cerah berangkatlah saudagar bangsa Keling itu ke negerinya membawa Si Angui, dilepaskan Nini Kudampai dengan perasaan sedih karena berpisah dengan anak yang disayanginya.

 

Sebelum Si Angui itu meninggalkan ibunya ia pun masih sempat berpesan, katanya: “Ibu,! Peliharakan ayam, babi, dan anjing putih itu. sebab saya pada akhirnya akan pulang juga.”

 

Sesudah beberapa hari lamanya saudagar bangsa Keling dengan Si Angui berlayar di lautan, pada akhirnya tibalah di Negeri Keling.

 

Benar juga kiranya bahwa saudagar bangsa Keling itu tidak mempunyai isteri dan anak. Si Angui pun dijadikan sebagai anak angkatnya dan sangat disayangi oleh saudagar Keling itu.

 

Setelah beberapa tahun kemudian Si Angui pun semakin dewasa, akan tetapi belum juga terlihat tanda-tanda keberuntungan bagi Si Angui dan saudagar itu sendiri. Saudagar itu masih percaya bahwa ilmu firasatnya akan terbukti juga pada akhirnya. Maka teruslah dipeliharanya Si Angui seperti biasa.

 

Lama-kelamaan tanda-tanda keberuntungan itu tidak terlihat juga pada diri Si Angui ataupun bagi saudagar itu. Malahan saudagar itu tampaknya berangsur-angsur melarat. Sebaliknya Si Angui yang membawa keberuntungan itu, kiranya anak yang pemalas belaka. Kerjanya setiap hari hanya bermain-main. Setelah bermain-main itu tidur beberapa jam lamanya. Di sambping itu suka sekali memboroskan uang saudagar tersebut serta makan yang banyak sekali.

 

Melihat perangai Si Angui yang sangat merugika itu, saudagar itupun memberikan peringatan kepada Si Angui. Tetapi peringatan itu tidak dihiraukannya. Maka timbullah amarah saudagar itu kepada Si Angui. Pada suatu hari diusirlah Si Angui dari rumahnya. Maka terpaksalah Si Angui keluar dari rumah saudagar itu dengan perasaan sedih.

 

Sejak itu nasib Si Angui terlunta-lunta hidupnya di negeri Keling yang asing baginya itu.

 

Si Angui pun menjadi orang peminta-minta yang setiap saat menadahkan tangannya menanti belas kasihan orang. Hidupnya kian hari kian melarat. Setelah beberapa lamanya ia menjadi seorang peminta-minta itu, ia pun terkenanglah kepada ibunya di kampung dan hatinya pun bertambah sedih jadinya. Maka timbullah niatnya ingin pulang kembali. Tetapi bagaimana akal mencari uang, tidak ada memiliki biaya untuk pulang ke kampung halaman.

 

Si Angui pun menjadi menyesal dan timbullah keinsyafan diri sendiri. Maka dengan berdaya upaya dimulailah bekerja sebagai kuli.

 

Untuk mendapat upah yang banyak ia pun bekerja siang dan malam dengan tidak mengenal lelah. Beberapa tahun lamanya ia bekerja sebagai kuli, akhirnya denga uang simpanannya yang sedikit-sedikit terkumpul, dimulailah berdagang. Dari dagangannya yang kecil dan sederhana, akan tetapi dengan penuh kerajinan dan kehematannya, perdagangannya pun menjadi besar.

 

Akhirnya Si Angui pun terkenallah di negeri Keling sebagai saudagar yang tidak ada tandingannya. Malahan saudagar-saudagar bangsa Keling sendiri kalah perdagangannya denga Si Angui. Si Angui menjadi seorang saudagar yang kaya raya.

 

Ada pun saudagar bangsa Keling yang memelihara Si Angui dahulu mendengar bahwa Si Angui telah menjadi saudagar yang terkenal kekayaannya, malah melebihi kekayaannya sendiri. Ia pun menyesal mengusir Si Angui pada waktu dahulu. Sekali pun hatinya ingin kembali mendekati Si Angui, tetapi ia takut kalau Si Angui akan mengusirnya. Maka terpaksalah ia berdiam diri saja.

 

Si Angui yang telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya itu, pada suatu hari membeli sebuah kapal besar untuk dipergunakannya sebagai kapal yang membawa pulang ke benuanya. Karena ia sudah rindu sekali dengan ibunya.

 

Sebelum ia pulang ke benuanya, ia pun berpikir lebih baik kawin dahulu di negeri Keling, karena di benuanya tentu tak ada siapa yang akan menjadi isterinya. Oleh karena ia merasa dirinya orang yang paling kaya dan terkenal di negeri Keling itu, maka ia pun melamar seorang puteri Raja Keling. Adapun raja yang mengetahui akan kekayaan Si Angui, seorang saudagar besar itu, tentu saja gembira menerima lamaran tersebut.

 

Begitu pula puteri raja itu sendiri. Adapun puteri raja itu, konon adalah seorang gadis yang tercantik di seluruh negeri Keling. Maka perkawianan Si Angui dengan puteri Raja Keling yang sangat cantik itu pun dilaksanakan dengan meriahnya. Pesta besar-besaran diadakan. Selama empat puluh hari empat puluh malam diadakan pesta untuk meramaikan perkawinan tersebut. Sejak Si Angui kawin dengan puteri raja Keling itu, ia mengangkat dirinya sebagai putera raja dengan bergelar Bambang Padmaraga.

 

Beberapa hari kemudian niat Bambang Padmaraga (Si Angui) untuk pulang ke benua asalnya itu dilaksanakannya. Isterinya beserta berates-ratus anak buah kapal yang besar itu pun bersiap-siap untuk berangkat. Segala perbekalan di jalan pun disiapkan untuk pelayaran yang beberapa bualan lamanya. Setelah siap semuanya maka kapal Bambang Padmaraga yang besar itu pun berlayarlah meninggalkan negeri Keling menuju benua asal tempat tinggal ibunya, Nini Kudampai.

 

Setelah beberapa bulan lamanya kapal itu berlayar di lautan Hindia, akhirnya tibalah di muara benua. Pada keesokan harinya kapal Bambang Padmaraga itu pun berlabuhlah di pesisir benua asalnya.

 

Tersebutlah cerita Nini Kudampai, ibu Si Angui yang mendengar kedatangan anaknya dengan kapal yang besar dan membawa isteri yang sangat cantik parasnya, maka larilah ia teropoh-gopoh menyambut anaknya. Beserta ia lari itu tidak lupa Nini Kudampai membawa seekor ayam putih, seekor babi putih dan seekor anjing putih kepunyaan Si Angui. Setelah ia tiba di dekat kapal itu pun ia berteriak dengan gembiranya: “Kursemangat………………….. anakku datang!!! Kursemangat anakku datang!!!”

 

Ketika Si Angui (Bambang Padmaraga) memandang kepada ibunya yang tua itu dengan pakaian compang-camping seperti orang minta-minta, ia pun merasa sangat malu kepada isterinya. Apalagi ketika ia membandingkan diri isterinya dengan pakaian yang gemerlapan itu dengan pakaian ibunya yang buruk serta kotor, bertambahlah perasaan malunya itu.

 

Maka dengan perasaan marah ia perintahkan kepada pengiringnya untuk mengusir orang tua itu. Betapa terkejutnya Nini Kudampai menerima usiran anaknya itu tidaklah terperikan sedih rasanya.

 

Pada ketika itu masih sempat Nini Kudampai itu berseru:

 

“Hai, anakku! Aku ini ibumu Nini Kudampai, mengapa aku kau suruh usir? Inilah ayam, babi, dan anjing putihmu!”

 

Akan tetapi perkataan ibunya itu sedikit pun tiada diindahkan Si Angui. Malahan ia perintahkan agar kepalnya dipaling haluan untuk berlayar kembali ke negeri Keling. Nini Kudampai yang diusir itupun sangatlah sedih dan kecewa hatinya. Setelah dilihatnya kapal Si Angui tidak ada tanda-tanda lagi akan kembali padanya ia pun barariang (bamentera, menurut cerita masyarakat Banjar, yaitu mantera dalam Bahasa Banjar). Dengan perasaan yang sangat sedih dan menyesal. Di pejamkan matanya dan mulutnya pun bergerak-gerak membaca mantera:

 

Riang-riang ari pujangga…………………!

Riang-riang air pakulun………………….!

 

Barakat aku asal turunan kusuma.

 

Barakat aku asal disambah didungkul urang.

 

Mudahan dalam dunia ini jua.

 

Si Angui manarima kadurhakaannya!

 

Asa dua talu……………………………..!

 

Asa dua talu……………………………..!

 

Talanjur salalu……………………………!

 

Belum habis terdengar mantera orang tua itu, maka dengan sekejap mata saja datanglah angin ribut, disertaidengan petir dan guntur bagai membelah bumi layaknya. Kilat sambung-menyambung dan udara pun menjadi gelap gulita kerananya. Kapal Si Angui yang sedang mulai menuju ke laut terombang-ambing menjadi pecah dan hancur berderai. Sebagian dari badan kapal tempat Bambang Padmaraga dengan isterinya itu terdampar di darat yang terletak di desa dalam Kabupaten Tapin, berubah menjadi gunung batu. Hingga saat ini gunung itu masih ada dan dinamakan Gunung Batu Hapu.

Sumber cerita: Syamsiar Seman

Tinggalkan komentar »

Datu Kuning Buhaya Kalua

Ujar nang ampun kisah, wayah dahulu ada sikung bibinian di banua Kalua batianan lawas bangat. Sudah ganap tian, sangang bulan sangang hari, balum jua tanda-tanda nang inya handak baranak. Parutnya sudah batambah buris bangat, nang urang mangira musti kainanya amun baranak bisa kambar dua atawa talu ikung anaknya.

Sakalinya imbah tian bibinian nitu parak dua walas bulan, balalu ada tanda-tanda handak baranak, parutnya sakit kada sakira. Wayah tangah malam, sakira pukul sawalas bibinian nitu sakit parut. Bubujuran jua, inya baranak dua ikung anak. Nang saikung anak lalakian, tagal nang saikung lagi kada anak manusia, inya anak buahaya. Anak buhaya nitu ganalnya sama lawan anak lalakian. Jadi anak lalakian nitu kambar dua lawan anak buhaya.

Amun anak lalakian nitu biasa-biasa haja, tagal anak buhaya nitu sudah bisa bakurayap ka dapur. Inya turun pada rumah, tarus bakunyung ka batang banyu nang ada di balakang rumah nitu. Jadi anak buhaya nitu sudah bigas, kawa bakunyung, timbul tinggalam di banyu.

Ujar nang ampun kisah, anak buhaya nitu wayah-wayah apabila tangah malam datang karumah nitu. Inya minta susui oleh umanya. Asal mulanya, umanya takajut pang. Tagal imbah barapa kali kada takajut takutan lagi.

Bapanya, umanya lawan dangsanak-dangsanaknya nang lain sudah tahu apabila anak buhaya nitu handak datang karumah, inya mambari tanda. Balalu dibukaakan haja lawang di padu, gasan anak buhaya nitu masuk handak manyusu.

Imbah sudah bajalan talu ampat tahun, anak buhaya nitu sasain baganal. Inya sudah jarang datang ka rumah nitu. Awaknya sasain ganal, sasain panjang, balalu balangnya baubah jadi baling kuning.

Ujar kisah, buhaya nitu sarik amun disambat Buhaya Kuning, amun sarik inya bisa manyambar manusia.

Bubuhan tutus kulawaarga nitu manyambat Datu Kuning. Amun wayah ari hujan panas, Datu Kuning nitu bisa timbul di batang banyu. Urang kampung takutan bangat ka bantang banyu, amun wayah ari hujan panas.

Tagal kulawarga bubuhan tutus kada takutan, sebabnya Datu Kuning nitu bubuhan kulanya sampai salawasan.

Gunung amas bamata intan

 

Imbah tahun kalawan tahun, kulawarga buhaya nitu rupanya kalumpanan lawan buhaya nitu. Maklum haja pang sudah dua talu katurunan lawasnya, lawan haur pulang lawan gawian, hari-hari.

Malam ari nitu sakira pukul dua walas, kaluwarga rumah nitu gigir gampar. Saikung lalakian tutus kaluwarga nitu kana pingitan. Inya kada sadar batiharap di lantai ambin rumah, bakurayap, malancar nang kaya buhaya. Urangnya kada sadar, muntungnya banganga, nang kaya urang kalaparan handak makan. Imbah nitu lalu baucap “gunung amas bamata intan”, “gunung amas bamata intan”.

Imbah mandangar ucapan nitu, kaluwarga nitu balalu ingat. Inya sudah kalumpanan mambari makan Datu Kuning. Datu Kuning nitu musti dibari makan sakali satahun lawan gunung amas bamata intan.

Gunung amas bamata intan nitu maananya nasi lakatan kuning nang diulah kaya gugunungan. Mata intan nitu maananya adalah sabigi hintalu masak nang diandak di atas nasi lakatan kuning.

Kulawarga tutus nitu balalu balakas-lakas mamasaki nasi lakatan kuning lawan hintalu masak. Malam nitu jua gunung amas bamata intan nitu dibawa ka balakang, di batang banyu dimakanakan lawan Datu Kuning.

Kulawarga nitu kada ada rasa takutan mandapati buhaya nitu, sabab Datu Kuning nitu datunya jua, bubuhannya jua. Imbah Datu Kuning dibari makan, maka angguta kulawarga nang kana pingitan nitu situ sini bigas nang kaya biasa pulang.

Imbah kajadian ada nang kana pingitan nitu, maka kulawarga tutus Datu Kuning nitu maingatakan tarus tiap tahun, jangan sampai kalumpanan mambari makan Datu Kuning lawan gunung amas bamata intan.

Wayah-wayah sasala tahun Datu Kuning bisa jua datang. Ujar tu inya bailing, sabab dandaman lawan kulawarga tutus. Inya datang mambari tanda. Balalu di rumah kulawarga tutus diadakan salamatan manyadiakan gunung amas bamata intan. Makanan nitu bisa jua ditambahi lawan hinti, cincin, cucur, ditambah lawan pisang mahuli. Apabila Datu Kuning sudah datang, dibacaakan du’a salamat, tarus makanan nitu dimakani baimbai sabarataan.

Ujar kisah, bubuhan kulawarga tutus kawa haja maliat Datu Kuning nang ada disitu. Tagal nang lainnya kada tamasuk kulawarga tutus, kada kawa maliat Datu Kuning. Sudah barapa tahun lawasnya katurunan kulawarga nang maharagu buhaya nitu, ujar kisah, lacit sampai wayah hini, Datu Kuning nitu masih ada haja inya hidup disungai banua Kalua. Wayah-wayah amun ari ada hujan panas, Datu Kuning nitu timbul satumat batampai di atas batang banyu.

Sumber cerita: Syamsiar Seman

Tinggalkan komentar »

Budir Maakali Bubuhan Warik

Di situ ada kampung nang bangaran Jarang Kuantan, wadah Budir lawan bininya bagana. Gawian Budir saban hari bahuma banih lawan batanam bubuahan. Batambit lawan kampung Jarang Kuantan nitu ada pulang hutan nang dingarani urang Srang Warik. Inya di hutan nitu banyak banar wariknya. Ada tutuha warik nang ganal, ada umanya warik lawan anak-anaknya, saparundutan banyaknya.

Wayah nitu, banih di pahumaan ampun Budir sudah bamula ,masak. Banihnya sudah kuningan, maka labat pulang rumbayannya. Di gagalangan pahumaan nitu ada pulang puhun kastila nang buahnya ganal-ganal mulai masakan. Ada pulang buah tarung, pisang panurun lawan pisang mahuli. Ada jua karawila, papari lawan kacang panjang. Pindiknya sakali naya pahumaan Budir badua laki bini, bagus banar pahumaan lawan kakabunannya. Barakat inya laki bini cangkal bagawi.

Malamnya, Budir lawan nang bini barunding, nang kaya apa sakira bubuhan warik nitu kada maambili banih lawan bubuahan ampunnya. Sudah rancak Tutuha Warik, umanya lawan anaknya datangan ka pahumaan ampun Budir. Bubuhan warik nang saparundutan nitu kada tahu dibasa  lalu. Habis banih masak dihanggusnya, kastila dimakaninya, tarung, kacang diputiknya. Sudah amun pisan, barabut warik nitu mamakaninya.

“Kaya naya haja. Aku bapurapura bapadah mati,” ujar Budir lawan bininya.

“Iih. Limbah nitu nangapa nang kugawi?”, ujar bininya.

“Ikam ambil kawah ganal, diisi banyu haja bapurapura bamasak nasi gasan aruh. Aruh gasan pura-pura mambarimakan warik.”

Dua hari limbah nitu banih di pahumaan Budir sudah masakan. Kastila lawan pisang kuningan buahnya. Tarung, karawila, papari, kacang panjang ganalan sudah buahnya. Wayah baisukan bini Budir mambuka lawang,ingui-ingui manangis saling nyaringan. Budir barabah mambujur ka tangah punduk, ditukupi bininya lawan tapih bahalai. Tapi diparak pinggang Budir ada kayu tungkihan kaya pagalangan tangan. Ada pulang di situ parapin lawan dupa nang balikit. Kawah ganal nang baisi banyu sudah ditanggar.

Banaran jua, bubuhan warik datangan, bini Budir manangis banyaring. Mandangar bini Budir manangis, bubuhan warik kada jadi ka pauhmaan, balalu masukan ka punduk Budir, umpat jua manangisakan barataan.

“Kanapa, kanapa?”, ujar Tutuha Warik batakun.

“Lakiku mati malam tadi,” ujar bini Budir. Barubuian banyu matanya manangis. Basah buncu bajunya kana banyu mata.

“Kanapa jadi mati?”, ujar Tutuha Warik.

“Inya tauntal warangan,” sahut bini Budir.

“Kanapa tauntal warangan?”

“Inya warangan disangka pais.”

“Kanapa disangka pais?”

“Inya dipuntal lawan daun pisang.”

“Kanapa daun pisang?”

“Inya pisangnya, pisang mahuli.”

Bini Budir bahimat banyaring manangis. Bubuhan warik nang saparundutan nitu umpat jua nyaring manangisan.

Tutuha Warik baparak mahadapi Budir nang ditukupi tapih bahalai. Warik nang lainnya duduk tasandar di tawing.

Limbah maliat Budir ditukupi tapih bahalai, batakun pulang Tutuha Warik.

“Kanapa ditukupi?”

“Nyaman matanya kada babuncilak.”

“Kanapa amun babuncilak?”

“Kaina maliat lalak.”

Sakalinya di bawah rumah ada saikung lalak. Malam tadi inya mandangar pander Budir lawan bininya. Lalu inya manyahut:

“Aku ni lalaknya, ada ai.”

“Yu yunya. Dikaramputinya,” ujar lalak pulang.

“Hus lalak! Bajauh ikam kaina kukiauakan tadung!”

Mandangar “tadung” bahancap lalak bajauh pada disitu. Lalak takutan lawan tadung.

Limbah nitu batakun pulang Tutuha Warik:

“Kanapa babau dupa?”

“Inya parapin kami likit.”

“Kanapa jadi dilikit?”

“Nyaman kada ada lagi pampijit.”

Kada lawas limbah nitu datang pilanduk, balalu umpat manyahut:

“Yu yunnya dalam kawah banyu wara!”

“Hus, pilanduk! Bajauh ikam! Kaina kukiauakan urang bagarit.” Pilanduk bahancap bajauh pada di situ. Pilanduk takutan lawan urang bagarit.

Limbah nitu Tutuha Warik maliati ada kayu tungkihan, balalu batakun pulang:

“Diamana bauilihi kayu?”

“Kayu pambarian datu,” jawab bini Budir.

“Dimana rumah datu?”

“Bagana di hulu banyu.”

“Nangapa diulah datu?”

“Gawiannya manutuk.”

“Kaya apa datu manutuk.”

“Tuk, tuk, tuk, tuk…………….!”

Wayah nitu Budir bangun. Diambilnya kayu tungkihan, lalu tuk, tuk, tuk, tuk………dicatukinya kapala Tutuha Warik. Samunyaan warik nang ada dipunduk nitu dicatukinya, habis matian barataan.

Tatinggal saikung umanya warik nang batianan. Inya sampat bukah limbah basambunyi di higa lawang. Umanya warik nang saikung nitu nang manurunakan warik-warik nang ada wayah naya.

Hanyar limbah nitu Budir lawan bininya nyaman bahuma, kada lagi diharu-biru bubuhan warik.

Tinggalkan komentar »

Asal Mula Kuda Gipang Banjar

Kuda gipang Banjar nitu tamasuk kasanian banua Banjar nang maambil carita wayang Mahabrata, nang kisahnya, baupacara bakarasmin bakakawinan. Nang dikawinakan saikung Pandawa Lima, Bima lawan Dewi Arimbi, anak Sang Hiang Parabu Kisa, asal Nagara Sura Paringgadani.

Wadah patataian pangantin Bima lawan Dewi Arimbi nitu diulahakan Balai Sakadumas, diramiakan tuntunan tatarian lawan gagamalan nang bangaran tapung tali, luntang, kijik, kudak, lagurih lawan parabangsa.

Gagamalannya wayah dahulu ada kulung-kulung, babun lawan agung. Wayah hini sarun, daun lawan kanung. Manurut kisah, kuda gipang nang dipimpin ulih sikung raja, baisi anak buahnya nang bangaran Raden Arimba, Braja Kangkapa, Braja Santika, Braja Musti, Braja Sangatan, Braja Danta, ditambah lawan bubuhan punggawa lainnya. Samunyaan pasukan nitu sampai sapuluh atawa labih bubuhan prajurit anak buahnya.

Kuda-kudanya kada hingkat ditunggang. Sababnya raja nitu urang nang sakti. Amun kudanya ditunggang, maka kuda nitu jadi rabah sampai lumpuh. Asal usulnya tapaksa kuda nitu dikapit di bawah katiak, ada kisahnya pada wayah dahulu. Dangarakan kisahnya.

Nagara Dipa nang rajanya bangaran Pangeran Suryanata nitu sudah katahuani urang sampai ka mana-mana. Urang nagri Cina nang jauh nitu gin sudah tahu jua, salawas Ampu Jatmika minta diulahakan patung gangsa gasan diandak di Nagara Dipa. Wayah nitu disuruh Wiramartas maurus pasanan baulah patung gangsa ka nagri Cina.

Mangkubumi Lambung Mangkurat sudah takanal banar jua, sampai kaluar banua. Urang mandangar Lambung Mangkurat nitu mangkubumi karajaan Nagara Dipa nang paling wani, gagah, taguh, dihurmati ulih samunyaan urang.

Karajaan Majapahit nang ada di Jawa sudah lawas jua ada bahubungan lawan Nagara Dipa. Malahan bahubungan nitu tamasuk tutus rajanya, nang asal usulnya Pangeran Suryanata nitu anak tapaan raja Majapahit.

Pada suati hari, Lambung Mangkurat dapat undangan tumatan raja Majapahit di jawa. Maksudnya maundang gasan marakatakan hubungan karajaan Majapahit lawan karajaan Nagara Dipa.

Wayya ari nang ditantuakan nitu, maka barangkat, tulakan Lambung Mangkurat mambawa kapal si Parabayaksa, kapal karajaan nagara Dipa nang ganal nitu.

Limbah Lambung Mangkurat malapur lawan raja Pangeran Suryanata, kapal nitu balayar manuju pulau Jawa. Umpat jua di situ hulubalang Arya Magatsari lawan Tumanggung Tatahjiwa. Kada tatinggal bubuhan pangawal kaamanan Singabana, Singantaka, Singapati lawan anak buah kapal si Parabayaksa.

Salawasan dalam parjalanan di Laut Jawa, kapal karajaan nitu balayar laju, kadada halangan nangapa-apa. Samunyaan anak buah kapal bagawi raji nang dituhai ulih juragaan.

Kada lawas kapal si Parabayaksa nitu parak sudah lawan palabuhan karajaan Majapahit. Raja Majapahit nang mandangar kapal datang tumatan di Nagara Dipa, lakas mamarintahakan manyiapakan sambutan. Inya tahu di kapal nitu musti ada Lambung Mangkurat nang diundangnya.

Kadatangan Lambung Mangkurat ka karajaan Majapahit nitu tarus dipapak ulih Gajah Mada di kapal si Parabayaksa, balalu dibawa ka istana karajaan Majapahit.

Raja Majapahit duduk di Sitiluhur nang dikulilingi ulih pangapitnya. Lambung Mangkuratduduk di Rancak Suci, nang pangawalnya duduk di balakang. Raja Majapahit suka bangat manyambut Lambung Mangkurat. Inya mangiau “paman” lawan Lambung Mangkurat. Wayah nitu Lambung Mangkurat bujur-bujur kaliatan gagah nang raja Majapahit nitu mahurmatinya.

Lambung Mangkurat manyampaiakan salam kahurmatan raja Nagara Dipa Pangeran Suryanata lawan raja Majapahit, balalu manyampaiakan tanda mata talu bigi intan lawan raja Majapahit nitu. Raja Majapahit suka bangat inya manarima tanda mata intan.

Wayah nitu, sudah pitung hari, Lambung Mangkurat, bubuhan hulubalang lawan pangawal kaamanan Singabana jadi tamu kahurmatan di karajaan Majapahit. Bubuhannya maliat-liat isi karajaan, istananya, maliat kaahlian prajurit-prajurit, lawan pasukan kaamanan karajaan nitu. Bubuhannya jua dibari makan nginum karajaan.

Limbah sudah puas di karajaan Majapahit nitu, Lambung Mangkurat sabarataan handak bulikan ka banua Nagara Dipa. Wayah malamnya, ulih raja Majapahit diadakan tuntunan kasanian gasan mahibur Lambung Mangkurat lawan bubuhannya nang cagar bulikan ka banua asal di subarang.

Isuk baisukannya Lambung Mangkurat dibari tanda mata ulih raja Majapahit saikung kuda putih nang tinggi lawan ganal-ganalnya. Kuda nitu gagah, bigas, ujar tu tamasuk kuda nang paling harat di karajaan Majapahit.

Lambung Mangkurat manarima kuda nitu suka bangat, balalu tarus dibawa kaluar halaman istana. Wayah hnadak dibawa ampah ka kapal si Parabayaksa, hulubalang Tumanggung Tatahjiwa baucap:

“Bapa Lambung Mangkurat! Kaya apa amun kuda pambarian raja naya ditunggang dahulu, nyaman kaliatan kaharatannya”.

“Bujur jua”, dalam hati Lambung Mangkurat.

Limbah Lambung Mangkurat duduk di atas balakang kuda putih nitu, sakalinya kuda pambarian raja nitu rabah, inya lumpuh, sampai talipat batisnya ka tanah.

Lambung Mangkurat, hulubalang Arya Magatsari,Tuamnggung Tatahjiwa lawan bubuhan Singabana takajut, hiran bangat limbah maliat kuda nitu lumpuh. Padahal dipadahakan kuda nitu harat, gagah lawan bigas-bigasnya.

“Kita hadangi satumat. Kaina ditunggang pulang”, ujar hulubalang Arya Magatsari. Bujur jua, limbah dihadangi satumat, Lambung Mangkurat manunggang pulang kuda nitu. Kada dikira, kuda nang ganal nitu lumpuh pulang. Bubuhannya barataan nang ada disitu hiran pulang maliat kuda nitu lumpuh.

“Amun kaya nitu kuda naya dicuba ditunggang talu kali, tagal kita hadangi talawasi pada nang tadahulu”, ujar hulubaalang tumanggung tatahjiwa.

Bubuhannya banarai dahulu sambil mamusut-mamusut gulu lawan kapal kuda nitu. Kada lawas limbah nitu Lambung Mangkurat balalu baluncat naik ka atas blakang kuda. Babayanya Lambung Mangkurat duduk di atas balakang kuda nitu, inya lumpuh pulang. Sakali naya kaampat batis kuda nitu talipat sampai ka tanah. Lambung Mangkurat lawan bubuhannya nang disitu jadi hiran bangat. Padahal ujar habar kuda nitu harat bangat.

Lambung Mangkurat jadi asa kasina limbah maliat kuda nitu lumpuh. Apalagi limbah ditariknya tali hidung kuda nitu, kuda nitu kada kawa bajalan.

“Kaya apa pikiran?”, ujar hulubalang Arya Magatsari.

“Amun kuda naya kita bulikakan ka karajaan Majapahit kaya apa?”, ujar saikung angguta Singabana.

“Jangan! Nitu artinya kita kada mahurmati pambarian raja Majapahit”, ujar nang saikung angguta Singabana.

“Jangan! Nitu artinya kita kada mahurmati pambarian raja Majapahit”, ujar hulubalang Tumanggung Tatahjiwa.

 

“Bujur!”, ujar Lambung Mangkurat manyahuti.

“Nang kaya apa haja jadinya, kuda naya musti kita bawa bulik ka banua kita nGara Dipa. Sabab kuda naya pambarian kahurmatan”, ujar Lambung Mangkurat manambahi.

Barataan nang ada di situ pina bingung. Tagal Lambung Mangkurat haja nang kada bingung. Inya balalu duduk di tanah mahadapi matahari hidup. Kadua balah batisnya basila. Kadua balah tangannya diandaknya di atas paha. Balalu inya mamicingakan matanya sambil mambaca mantra. Lawas inya baparigal kaya nitu, balalu inya badiri, matanya nyarak, kaliatan pina batambah bigas, batambah sumangat nang luar biasa. Lambung Mangkurat sakalinya mangaluarakan kasaktiannya. Dasar bujur-bujur inya urang nang sakti. Limbah nitu, kada kaya paribasa, kuda nitu diangkatnya, dikapitnya di bawah katiaknya tangan nang subalah kanan.

Awak Lambung Mangkurat nang tinggi lawan ganal-ganalnya nitu pina hampul haja maangkat kuda putih nitu, tarus dibawahnya masuk ka dalam kapal si Parabayaksa.

Hulubalang lawan sabarataan nang ada disitu jadi tacaragal maliat kaharatan Lambung Mangkurat nang maangkat kuda pambarian raja Majapahit nitu. Balum biasa bubuhannya maliat Lambung Mangkurat nang hingkat maangkat kuda macam nitu.

Kada lawas limbah nitu, kapal si Parabayaksa balalu balayar mambawa Lambung Mangkurat, hulubalang, bubuhan pangawal kaamanan lawan sabarataan anak buah. Kapal ganal nitu sing lajuan manuju ampah karajaan Nagara Dipa.

Bubuhan kulawarga karajaan Nagara Dipa nang ada di banua, suka bangat manyambut kadatangan kapal si Parabayaksa nang dipimpin ulih Lambung Mangkurat nitu. Apalagi limbah mandangar ada kuda gagah pambarian raja Majapahit nang diangkat ulih Lambung Mangkurat.

Kuda pambarian raja, kuda putih nang gagah, tinggi lawan ganal-ganalnya nitu diharagu di karajaan Nagara Dipa. Limbah nitu, kada lawas, balalu diadaakan kasanian kuda gipang Banjar nang kudanya diigalakan, dikapit bawah katiak sampai wayah hini.

Sumber cerita: Syamsiar Seman

Tinggalkan komentar »